Skip to content

TERMS AND CONDITIONS

So you know where you stand!

Algemene Voorwaarden Next Ready Partners – versie November 2019                                                                           

1            Begripsbepalingen

1.1     Algemene Voorwaarden: onder Algemene Voorwaarden wordt verstaan; deze Algemene Voorwaarden;

1.2     NRP: Next Ready Partners B.V.;

1.3     Offerte: een aanbod van NRP tot het verrichten van werkzaamheden in het kader van een Opdracht;

1.4     Opdracht: de overeenkomst waarbij NRP zich jegens de Opdrachtgever verbonden heeft werkzaamheden te verrichten. De Opdracht omvat al hetgeen tussen NRP en de Opdrachtgever is overeengekomen alsmede al hetgeen dat uit de aard en omvang van de aan NRP opgedragen werkzaamheden voortvloeit.

1.5     Opdrachtgever: De natuurlijke persoon danwel rechtspersoon voor wie NRP in het kader van een Opdracht werkzaamheden verricht.

2            Algemeen

2.1     Deze Algemene Voorwaarden maken onlosmakelijk deel uit van alle overeenkomsten, strekkende tot het uitvoeren van een Opdracht en van alle daaruit voortvloeiende of daarmee samenhangende overeenkomsten tussen NRP en de Opdrachtgever.

2.2     Afwijking van deze Algemene Voorwaarden is slechts mogelijk voor zover uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen tussen op NRP en Opdrachtgever.

3            Offertes

3.1     Alle door NRP uitgebrachte Offertes zijn vrijblijvend, tenzij in de Offerte uitdrukkelijk anders is bepaald.

3.2     Alle door NRP uitgebrachte Offertes vervallen automatisch na verloop van een periode van 1 maand nadat de Offerte is uitgebracht.

4            Totstandkoming Opdracht

4.1     Een Opdracht komt tot stand op het moment dat de Opdrachtgever een door NRP uitgebrachte Offerte uitdrukkelijk, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk heeft aanvaard en NRP de aanvaarding van de Offerte door de Opdrachtgever schriftelijk heeft bevestigd.

4.2     Een Opdracht wordt geacht stilzwijgend te zijn aanvaard door de Opdrachtgever indien NRP een aanvang heeft gemaakt met haar werkzaamheden, de Opdrachtgever weet of redelijkerwijs had moeten weten dat NRP een aanvang heeft gemaakt met haar werkzaamheden en de Opdrachtgever niet terstond na het moment dat zij wist of redelijkerwijs had moeten weten dat NRP met haar werkzaamheden was aangevangen, hiertegen geen bezwaar heeft gemaakt.

5            Wijziging Opdracht

5.1     Wijzigingen of aanvullingen betrekking hebbende op een reeds tot stand gekomen Opdracht kunnen slechts schriftelijk en met wederzijds goedvinden tot stand komen.

5.2     NRP zal ingeval van wijzigingen of aanvullingen ten aanzien van reeds tot stand gekomen Opdrachten, opgave doen van eventuele meer- of minderkosten en indicatief aangeven wat voor invloed deze wijzigingen of aanvullingen hebben op de reeds overeengekomen looptijd of opleverdatum.

6            Opdracht

6.1     Voor zover in de Opdracht een looptijd of opleverdatum is overeengekomen is deze indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.

6.2     NRP zal zich zoveel mogelijk inspannen om op of voor een overeengekomen looptijd of opleverdatum de Opdracht te voltooien. Voltooiing van de Opdracht na de overeengekomen looptijd of opleverdatum levert ten opzichte van de Opdrachtgever geen toerekenbare tekortkoming op, tenzij uitdrukkelijk een fatale termijn is overeengekomen.

6.3     NRP is vrij om, eventueel in overleg met de Opdrachtgever, de adviseur(s) aan te wijzen of te vervangen, noodzakelijk voor een goede uitvoering van de Opdracht.

7            Geheimhouding

7.1     NRP en de Opdrachtgever zijn ten aanzien van alle ter beschikking gestelde of ter ore gekomen gegevens en informatie in het kader van de Opdracht jegens elkander verplicht tot geheimhouding, behoudens eventuele wettelijke plicht tot bekendmaking of uitdrukkelijke toestemming van een der partijen.

7.2     Opdrachtgever zal zich onthouden van openbaarmaking van gegevens of informatie, in het bijzonder wat betreft inhoudelijke aanpak, materialen, werkmethoden, Offertes of prijsopgaves, behoudens eventuele wettelijke plicht tot bekendmaking.

7.3     Opdrachtgever zal zich, ingeval van wettelijke plicht tot bekendmaking, zoveel mogelijk beperken tot een minimum en niet meer bekendmaken dan hetgeen bij wettelijk voorschrift vereist is.

8            Honorering

8.1     Honorering van de werkzaamheden verricht in het kader van een Opdracht geschiedt op basis van tarieven die in de Offerte zijn vermeld of anderszins schriftelijk dan wel mondeling zijn overeengekomen. Honorering geschiedt volgens de door NRP gehanteerde standaard tarieven en normen ingeval niet uitdrukkelijk tarieven zijn overeengekomen.

8.2     Alle door NRP gehanteerde of overeengekomen tarieven zijn exclusief verschuldigde omzetbelasting.

8.3     NRP hanteert de standaard tarieven en normen zoals die op de dag van facturering gelden, ingeval er niet uitdrukkelijk tarieven zijn overeengekomen.

8.4     NRP behoudt zich het recht voor om uitdrukkelijk overeengekomen tarieven ten aanzien van Opdrachten met een overeengekomen of feitelijk looptijd van meer dan 6 maanden tussentijds aan te passen aan de consumentenprijsindexcijfers (CPI) of te wijzigen indien dit redelijkerwijs noodzakelijk is.

8.5     Ingeval ten aanzien van een Opdracht een vaste prijs is overeengekomen en door NRP werkzaamheden verricht worden die vallen buiten hetgeen uitdrukkelijk ter zake de Opdracht is overeengekomen, dan beschouwt NRP dit als meerwerk. Dit meerwerk separaat tegen het vaste uurtarief in rekening gebracht zal worden.

9            Betaling en facturering

9.1     Facturering vindt plaats maandelijks achteraf, gebaseerd op werkelijk gemaakte uren en kosten, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

9.2     NRP behoudt zich het recht voor om – voor of tijdens de uitvoering van de Opdracht – van Opdrachtgever gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling op basis van voorschotdeclaraties of het stellen van zekerheid, bijvoorbeeld door middel van een bankgarantie te verlangen, bij gebreke waarvan NRP het recht heeft nakoming van haar verplichtingen op te schorten.

9.3     Betaling dient in Nederlandse valuta (Euro’s) plaats te vinden door storting of overmaking op het op de factuur aangegeven bank- of girorekeningnummer, binnen 14 dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim is.

9.4     Opdrachtgever is vanaf het moment dat hij in verzuim is, rente verschuldigd over het nog openstaande factuurbedrag ter grootte van 2% boven de wettelijke rente.

9.5     Alle buitengerechtelijke kosten, met een minimum van   15% van het nog openstaande factuurbedrag, noodzakelijk ter incasso van een nog openstaande factuur zijn rekening van de Opdrachtgever, eventueel te vermeerderen met eventuele extra kosten die NRP heeft moeten maken ter incasso van de nog openstaande factuur.

9.6     Betalingen worden geacht te zijn verricht ter voldoening op de oudste nog openstaande facturen.

10         Uitstel

10.1  Bij uitstel van de door NRP te verrichten werkzaamheden of een gedeelte daarvan, op verzoek of door toedoen van de Opdrachtgever, of om wat voor reden dan ook, zal de Opdrachtgever de werkelijk gemaakte kosten en uren dienen te vergoeden, vermeerderd met eventueel extra gemaakte kosten, daaronder mede begrepen kosten die voortvloeien uit eventueel reeds ter zake van de Opdracht door NRP met derden aangegane overeenkomsten.

10.2  Bij voortzetting van de uitgestelde werkzaamheden, zullen extra kosten verbonden aan de voortzetting voor risico en rekening van Opdrachtgever zijn. Alvorens werkzaamheden ter hervatten, zullen NRP en Opdrachtgever eventueel in overleg treden om te bezien of de voorwaarden waaronder de Opdracht is aangegaan dienen te worden gewijzigd of aangevuld.

10.3  Partijen zijn verplicht met elkaar in overleg te treden met het oog op een eventuele beëindiging van de Opdracht, indien het uitstel ten aanzien van een bepaalde Opdracht langer dan 6 maanden heeft geduurd.

11         Opzegging

11.1  Opdrachtgever heeft het recht de overeenkomst tussentijds op te zeggen indien zij daartoe aanleiding ziet. Indien de overeenkomst voor bepaalde tijd is, geldt een opzeggingstermijn van één kalendermaand. Opdrachtgever is gehouden tot vergoeding van alle werkelijk gemaakte uren tot het moment dat de overeenkomst is geëindigd en tot vergoeding van  eventuele extra kosten of schade (bijvoorbeeld door leegloop) die voortvloeien uit de tussentijdse opzegging.

12         Ontbinding en opschorting

12.1  NRP is gerechtigd de verdere uitvoering van de Opdracht op te schorten, indien de Opdrachtgever niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voortvloeien uit een met NRP gesloten overeenkomst.

12.2  NRP is gerechtigd de tussen haar en de Opdrachtgever bestaande overeenkomsten, voor zover deze nog niet zijn uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever, in ernstige mate tekortkomt in de nakoming van de overeenkomst.

12.3  In geval van faillissement of surséance van betaling van Opdrachtgever of bij stilleggen of liquidatie van diens bedrijf heeft NRP het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst terstond te ontbinden. Alsdan zullen ook alle vorderingen die NRP op Opdrachtgever heeft terstond opeisbaar zijn.

13         Aansprakelijkheid

13.1  NRP is, met uitzondering van opzet of grove schuld, niet verder aansprakelijk dan hetgeen in dit artikel is bepaald.

13.2  NRP is in het geheel niet aansprakelijk voor indirecte schade en gevolgschade, daaronder mede begrepen gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

13.3  De aansprakelijkheid van NRP ten aanzien van directe schade is te allen tijde beperkt tot maximaal de overeengekomen honorering ten aanzien van de Opdracht waarop de ontstane schade betrekking heeft met een maximum van 6 maanden.

13.4  Iedere aansprakelijkheid van NRP vervalt na verloop van een jaar, te rekenen vanaf het moment dat de schade ontstaan is, dan wel indien dit moment niet is vast te stellen, na verloop van een jaar te rekenen vanaf de dag waarop NRP de Opdracht voltooide of om welke andere reden dan ook beëindigde.

13.5  De Opdrachtgever dient eventuele geleden schade zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen twee weken na het ontdekken daarvan aan NRP te melden. Schade die de Opdrachtgever niet binnen laatstgenoemde termijn heeft gemeld, komt alleen voor vergoeding in aanmerking indien Opdrachtgever aantoont dat de schade redelijkerwijs en buiten zijn toedoen niet eerder gemeld kon worden.

13.6  De Opdrachtgever vrijwaart NRP van alle aansprakelijkheid in welke vorm dan ook van derden jegens NRP.

14         Overmacht

14.1  Ingeval NRP door overmacht wordt verhinderd de overeengekomen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft zij het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Zowel NRP als de Opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder gehouden te zijn tot enige vorm van schadevergoeding, indien de overmacht situatie langer dan 2 maanden heeft geduurd.

14.2  Onder overmacht wordt onder andere verstaan: staking, uitsluiting, brand, machinebreuk en andere bedrijfsstoringen, hetzij bij NRP hetzij bij haar leveranciers, transportstoringen, oorlog, blokkade, oproer, epidemie, devaluatie, overstroming en stormen, alsmede vertraging of uitblijven van levering door leveranciers, het niet verkrijgen van benodigde vergunningen en andere overheidsmaatregelen. Onder overmacht wordt tevens verstaan het niet of gedeeltelijk niet kunnen inzetten van betrokken uitvoerende personen, onder andere als gevolg van ziekte, arbeidsongeschiktheid, persoonlijke onmisbaarheid, werkstakingen, beëindiging dienstverband, beëindiging freelance overeenkomst, beëindiging overeenkomst van Opdracht.

15         Intellectueel eigendom

15.1  Alle rechten van intellectuele eigendom die betrekking hebben op geleverde diensten of producten van NRP daaronder begrepen adviezen, rapporten, werkwijzen, modellen, systemen, systeemontwerpen en computerprogramma’s komen toe aan NRP. De uitvoering van een Opdracht strekt niet tot enige overdracht van rechten van intellectuele eigendom.

15.2  De Opdrachtgever verkrijgt slechts een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht tot het gebruik van het in het kader van de Opdracht verstrekte stukken of gegevens en informatie neergelegd in welke vorm dan ook.

15.3  Behoudens uitdrukkelijke toestemming van NRP, is het de Opdrachtgever niet toegestaan werken van intellectueel eigendom of de vastlegging daarvan op gegevensdragers al dan niet tezamen met of door inschakeling van derden te gebruiken, verveelvoudigen, openbaren of exploiteren of aan derde beschikbaar stellen. Opdrachtgever vrijwaart NRP van alle auteursrechtelijke aanspraken dan wel andere aanspraken op het gebied van intellectueel eigendom van derden jegens NRP.

16         Partiële nietigheid

16.1  Indien een of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig, of voor vernietiging in aanmerking komen of anderszins onverbindend zijn, laat dit onverlet de geldigheid en toepassing van de overige bepalingen.

17         Toepasselijk recht en bevoegde rechter

17.1  Alle Offertes, Opdrachten, overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende of daarmee samenhangende overeenkomsten tussen NRP en de Opdrachtgever zijn onderworpen aan Nederlands recht.

17.2  Alle geschillen tussen NRP en de Opdrachtgever betrekking hebbende op Offertes, Opdrachten en overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende of daarmee samenhangende overeenkomsten, kunnen, tenzij de kantonrechter bevoegd is, uitsluitend aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waarin NRP gevestigd is, zulks met inbegrip van het verkrijgen van voorlopige voorzieningen.

18         Slotbepalingen

18.1  NRP heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen of aanvullingen gelden na verloop van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking aan de Opdrachtgever, dit geldt mede ten aanzien van reeds bestaande of, voor zover relevant, afgeronde of beëindigde Opdrachten.

18.2  Deze Algemene Voorwaarden, voor zover relevant, blijven de rechtsverhouding tussen NRP en Opdrachtgever beheersen, zelfs nadat de Opdracht en alle daaruit voortvloeiende of daarmee samenhangende overeenkomsten tussen NRP en Opdrachtgever, door ontbinding, opzegging, voltooiing of welke andere reden dan ook beëindigd is.

Algemene Voorwaarden Next Ready Partners – versie november 2019                                                                           

1            Begripsbepalingen

1.1     Algemene Voorwaarden: onder Algemene Voorwaarden wordt verstaan; deze Algemene Voorwaarden;

1.2     NRP: Next Ready Partners B.V.;

1.3     Offerte: een aanbod van NRP tot het verrichten van werkzaamheden in het kader van een Opdracht;

1.4     Opdracht: de overeenkomst waarbij NRP zich jegens de Opdrachtgever verbonden heeft werkzaamheden te verrichten. De Opdracht omvat al hetgeen tussen NRP en de Opdrachtgever is overeengekomen alsmede al hetgeen dat uit de aard en omvang van de aan NRP opgedragen werkzaamheden voortvloeit.

1.5     Opdrachtgever: De natuurlijke persoon danwel rechtspersoon voor wie NRP in het kader van een Opdracht werkzaamheden verricht.

2            Algemeen

2.1     Deze Algemene Voorwaarden maken onlosmakelijk deel uit van alle overeenkomsten, strekkende tot het uitvoeren van een Opdracht en van alle daaruit voortvloeiende of daarmee samenhangende overeenkomsten tussen NRP en de Opdrachtgever.

2.2     Afwijking van deze Algemene Voorwaarden is slechts mogelijk voor zover uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen tussen op NRP en Opdrachtgever.

3            Offertes

3.1     Alle door NRP uitgebrachte Offertes zijn vrijblijvend, tenzij in de Offerte uitdrukkelijk anders is bepaald.

3.2     Alle door NRP uitgebrachte Offertes vervallen automatisch na verloop van een periode van 1 maand nadat de Offerte is uitgebracht.

4            Totstandkoming Opdracht

4.1     Een Opdracht komt tot stand op het moment dat de Opdrachtgever een door NRP uitgebrachte Offerte uitdrukkelijk, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk heeft aanvaard en NRP de aanvaarding van de Offerte door de Opdrachtgever schriftelijk heeft bevestigd.

4.2     Een Opdracht wordt geacht stilzwijgend te zijn aanvaard door de Opdrachtgever indien NRP een aanvang heeft gemaakt met haar werkzaamheden, de Opdrachtgever weet of redelijkerwijs had moeten weten dat NRP een aanvang heeft gemaakt met haar werkzaamheden en de Opdrachtgever niet terstond na het moment dat zij wist of redelijkerwijs had moeten weten dat NRP met haar werkzaamheden was aangevangen, hiertegen geen bezwaar heeft gemaakt.

5            Wijziging Opdracht

5.1     Wijzigingen of aanvullingen betrekking hebbende op een reeds tot stand gekomen Opdracht kunnen slechts schriftelijk en met wederzijds goedvinden tot stand komen.

5.2     NRP zal ingeval van wijzigingen of aanvullingen ten aanzien van reeds tot stand gekomen Opdrachten, opgave doen van eventuele meer- of minderkosten en indicatief aangeven wat voor invloed deze wijzigingen of aanvullingen hebben op de reeds overeengekomen looptijd of opleverdatum.

6            Opdracht

6.1     Voor zover in de Opdracht een looptijd of opleverdatum is overeengekomen is deze indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.

6.2     NRP zal zich zoveel mogelijk inspannen om op of voor een overeengekomen looptijd of opleverdatum de Opdracht te voltooien. Voltooiing van de Opdracht na de overeengekomen looptijd of opleverdatum levert ten opzichte van de Opdrachtgever geen toerekenbare tekortkoming op, tenzij uitdrukkelijk een fatale termijn is overeengekomen.

6.3     NRP is vrij om, eventueel in overleg met de Opdrachtgever, de adviseur(s) aan te wijzen of te vervangen, noodzakelijk voor een goede uitvoering van de Opdracht.

7            Geheimhouding

7.1     NRP en de Opdrachtgever zijn ten aanzien van alle ter beschikking gestelde of ter ore gekomen gegevens en informatie in het kader van de Opdracht jegens elkander verplicht tot geheimhouding, behoudens eventuele wettelijke plicht tot bekendmaking of uitdrukkelijke toestemming van een der partijen.

7.2     Opdrachtgever zal zich onthouden van openbaarmaking van gegevens of informatie, in het bijzonder wat betreft inhoudelijke aanpak, materialen, werkmethoden, Offertes of prijsopgaves, behoudens eventuele wettelijke plicht tot bekendmaking.

7.3     Opdrachtgever zal zich, ingeval van wettelijke plicht tot bekendmaking, zoveel mogelijk beperken tot een minimum en niet meer bekendmaken dan hetgeen bij wettelijk voorschrift vereist is.

8            Honorering

8.1     Honorering van de werkzaamheden verricht in het kader van een Opdracht geschiedt op basis van tarieven die in de Offerte zijn vermeld of anderszins schriftelijk dan wel mondeling zijn overeengekomen. Honorering geschiedt volgens de door NRP gehanteerde standaard tarieven en normen ingeval niet uitdrukkelijk tarieven zijn overeengekomen.

8.2     Alle door NRP gehanteerde of overeengekomen tarieven zijn exclusief verschuldigde omzetbelasting.

8.3     NRP hanteert de standaard tarieven en normen zoals die op de dag van facturering gelden, ingeval er niet uitdrukkelijk tarieven zijn overeengekomen.

8.4     NRP behoudt zich het recht voor om uitdrukkelijk overeengekomen tarieven ten aanzien van Opdrachten met een overeengekomen of feitelijk looptijd van meer dan 6 maanden tussentijds aan te passen aan de consumentenprijsindexcijfers (CPI) of te wijzigen indien dit redelijkerwijs noodzakelijk is.

8.5     Ingeval ten aanzien van een Opdracht een vaste prijs is overeengekomen en door NRP werkzaamheden verricht worden die vallen buiten hetgeen uitdrukkelijk ter zake de Opdracht is overeengekomen, dan beschouwt NRP dit als meerwerk. Dit meerwerk separaat tegen het vaste uurtarief in rekening gebracht zal worden.

9            Betaling en facturering

9.1     Facturering vindt plaats maandelijks achteraf, gebaseerd op werkelijk gemaakte uren en kosten, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

9.2     NRP behoudt zich het recht voor om – voor of tijdens de uitvoering van de Opdracht – van Opdrachtgever gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling op basis van voorschotdeclaraties of het stellen van zekerheid, bijvoorbeeld door middel van een bankgarantie te verlangen, bij gebreke waarvan NRP het recht heeft nakoming van haar verplichtingen op te schorten.

9.3     Betaling dient in Nederlandse valuta (Euro’s) plaats te vinden door storting of overmaking op het op de factuur aangegeven bank- of girorekeningnummer, binnen 14 dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim is.

9.4     Opdrachtgever is vanaf het moment dat hij in verzuim is, rente verschuldigd over het nog openstaande factuurbedrag ter grootte van 2% boven de wettelijke rente.

9.5     Alle buitengerechtelijke kosten, met een minimum van   15% van het nog openstaande factuurbedrag, noodzakelijk ter incasso van een nog openstaande factuur zijn rekening van de Opdrachtgever, eventueel te vermeerderen met eventuele extra kosten die NRP heeft moeten maken ter incasso van de nog openstaande factuur.

9.6     Betalingen worden geacht te zijn verricht ter voldoening op de oudste nog openstaande facturen.

10         Uitstel

10.1  Bij uitstel van de door NRP te verrichten werkzaamheden of een gedeelte daarvan, op verzoek of door toedoen van de Opdrachtgever, of om wat voor reden dan ook, zal de Opdrachtgever de werkelijk gemaakte kosten en uren dienen te vergoeden, vermeerderd met eventueel extra gemaakte kosten, daaronder mede begrepen kosten die voortvloeien uit eventueel reeds ter zake van de Opdracht door NRP met derden aangegane overeenkomsten.

10.2  Bij voortzetting van de uitgestelde werkzaamheden, zullen extra kosten verbonden aan de voortzetting voor risico en rekening van Opdrachtgever zijn. Alvorens werkzaamheden ter hervatten, zullen NRP en Opdrachtgever eventueel in overleg treden om te bezien of de voorwaarden waaronder de Opdracht is aangegaan dienen te worden gewijzigd of aangevuld.

10.3  Partijen zijn verplicht met elkaar in overleg te treden met het oog op een eventuele beëindiging van de Opdracht, indien het uitstel ten aanzien van een bepaalde Opdracht langer dan 6 maanden heeft geduurd.

11         Opzegging

11.1  Opdrachtgever heeft het recht de overeenkomst tussentijds op te zeggen indien zij daartoe aanleiding ziet. Indien de overeenkomst voor bepaalde tijd is, geldt een opzeggingstermijn van één kalendermaand. Opdrachtgever is gehouden tot vergoeding van alle werkelijk gemaakte uren tot het moment dat de overeenkomst is geëindigd en tot vergoeding van  eventuele extra kosten of schade (bijvoorbeeld door leegloop) die voortvloeien uit de tussentijdse opzegging.

12         Ontbinding en opschorting

12.1  NRP is gerechtigd de verdere uitvoering van de Opdracht op te schorten, indien de Opdrachtgever niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voortvloeien uit een met NRP gesloten overeenkomst.

12.2  NRP is gerechtigd de tussen haar en de Opdrachtgever bestaande overeenkomsten, voor zover deze nog niet zijn uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever, in ernstige mate tekortkomt in de nakoming van de overeenkomst.

12.3  In geval van faillissement of surséance van betaling van Opdrachtgever of bij stilleggen of liquidatie van diens bedrijf heeft NRP het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst terstond te ontbinden. Alsdan zullen ook alle vorderingen die NRP op Opdrachtgever heeft terstond opeisbaar zijn.

13         Aansprakelijkheid

13.1  NRP is, met uitzondering van opzet of grove schuld, niet verder aansprakelijk dan hetgeen in dit artikel is bepaald.

13.2  NRP is in het geheel niet aansprakelijk voor indirecte schade en gevolgschade, daaronder mede begrepen gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

13.3  De aansprakelijkheid van NRP ten aanzien van directe schade is te allen tijde beperkt tot maximaal de overeengekomen honorering ten aanzien van de Opdracht waarop de ontstane schade betrekking heeft met een maximum van 6 maanden.

13.4  Iedere aansprakelijkheid van NRP vervalt na verloop van een jaar, te rekenen vanaf het moment dat de schade ontstaan is, dan wel indien dit moment niet is vast te stellen, na verloop van een jaar te rekenen vanaf de dag waarop NRP de Opdracht voltooide of om welke andere reden dan ook beëindigde.

13.5  De Opdrachtgever dient eventuele geleden schade zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen twee weken na het ontdekken daarvan aan NRP te melden. Schade die de Opdrachtgever niet binnen laatstgenoemde termijn heeft gemeld, komt alleen voor vergoeding in aanmerking indien Opdrachtgever aantoont dat de schade redelijkerwijs en buiten zijn toedoen niet eerder gemeld kon worden.

13.6  De Opdrachtgever vrijwaart NRP van alle aansprakelijkheid in welke vorm dan ook van derden jegens NRP.

14         Overmacht

14.1  Ingeval NRP door overmacht wordt verhinderd de overeengekomen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft zij het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Zowel NRP als de Opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder gehouden te zijn tot enige vorm van schadevergoeding, indien de overmacht situatie langer dan 2 maanden heeft geduurd.

14.2  Onder overmacht wordt onder andere verstaan: staking, uitsluiting, brand, machinebreuk en andere bedrijfsstoringen, hetzij bij NRP hetzij bij haar leveranciers, transportstoringen, oorlog, blokkade, oproer, epidemie, devaluatie, overstroming en stormen, alsmede vertraging of uitblijven van levering door leveranciers, het niet verkrijgen van benodigde vergunningen en andere overheidsmaatregelen. Onder overmacht wordt tevens verstaan het niet of gedeeltelijk niet kunnen inzetten van betrokken uitvoerende personen, onder andere als gevolg van ziekte, arbeidsongeschiktheid, persoonlijke onmisbaarheid, werkstakingen, beëindiging dienstverband, beëindiging freelance overeenkomst, beëindiging overeenkomst van Opdracht.

15         Intellectueel eigendom

15.1  Alle rechten van intellectuele eigendom die betrekking hebben op geleverde diensten of producten van NRP daaronder begrepen adviezen, rapporten, werkwijzen, modellen, systemen, systeemontwerpen en computerprogramma’s komen toe aan NRP. De uitvoering van een Opdracht strekt niet tot enige overdracht van rechten van intellectuele eigendom.

15.2  De Opdrachtgever verkrijgt slechts een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht tot het gebruik van het in het kader van de Opdracht verstrekte stukken of gegevens en informatie neergelegd in welke vorm dan ook.

15.3  Behoudens uitdrukkelijke toestemming van NRP, is het de Opdrachtgever niet toegestaan werken van intellectueel eigendom of de vastlegging daarvan op gegevensdragers al dan niet tezamen met of door inschakeling van derden te gebruiken, verveelvoudigen, openbaren of exploiteren of aan derde beschikbaar stellen. Opdrachtgever vrijwaart NRP van alle auteursrechtelijke aanspraken dan wel andere aanspraken op het gebied van intellectueel eigendom van derden jegens NRP.

16         Partiële nietigheid

16.1  Indien een of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig, of voor vernietiging in aanmerking komen of anderszins onverbindend zijn, laat dit onverlet de geldigheid en toepassing van de overige bepalingen.

17         Toepasselijk recht en bevoegde rechter

17.1  Alle Offertes, Opdrachten, overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende of daarmee samenhangende overeenkomsten tussen NRP en de Opdrachtgever zijn onderworpen aan Nederlands recht.

17.2  Alle geschillen tussen NRP en de Opdrachtgever betrekking hebbende op Offertes, Opdrachten en overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende of daarmee samenhangende overeenkomsten, kunnen, tenzij de kantonrechter bevoegd is, uitsluitend aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waarin NRP gevestigd is, zulks met inbegrip van het verkrijgen van voorlopige voorzieningen.

18         Slotbepalingen

18.1  NRP heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen of aanvullingen gelden na verloop van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking aan de Opdrachtgever, dit geldt mede ten aanzien van reeds bestaande of, voor zover relevant, afgeronde of beëindigde Opdrachten.

18.2  Deze Algemene Voorwaarden, voor zover relevant, blijven de rechtsverhouding tussen NRP en Opdrachtgever beheersen, zelfs nadat de Opdracht en alle daaruit voortvloeiende of daarmee samenhangende overeenkomsten tussen NRP en Opdrachtgever, door ontbinding, opzegging, voltooiing of welke andere reden dan ook beëindigd is.