Executive coaching

Diensten

Executive coaching

Doel

Bent u een leider in een organisatie en wilt u zich verder ontwikkelen, maar weet u niet hoe? Loopt u tegen zaken aan, die u niet goed kunt bespreken met uw collega’s, maar waar u wel iets mee moet? Zou u hulp kunnen gebruiken bij het structureren van uw gedachten, maar heeft u niemand in uw directe omgeving, die daar geschikt voor is?
Soms is het ‘lonely at the top’ en dat maakt het lastig om te sparren, te praten over onzekerheden of om hulp te vragen bij uw persoonlijke groei en ontwikkeling als leider in een organisatie. In dat geval is executive coaching iets voor u.

Dit is het

Executive coaching is een vorm van één-op-één coaching voor leiders in organisaties. Executive coaching is erop gericht deze leider te helpen leren op een manier, die hem of haar in staat stelt daarna te blijven groeien. Het is gebaseerd op vragen stellen in plaats van vertellen, op het uitlokken van gedachten in plaats van het geven van advies en op het verantwoordelijk houden van een persoon voor zijn of haar eigen doelen. De coach helpt u gestructureerd te reflecteren, inzichten te verkrijgen, opties te onderzoeken, risico’s af te wegen, competenties te ontwikkelen, actie te ondernemen en te evalueren. Hierbij maakt de coach gebruik van uw sterke punten, kennis, ervaring, intuïtie, netwerk en creativiteit.

Zo werkt het

We beginnen met een persoonlijke kennismaking en intake. Hierin bespreken we de coachingsfocus en -doelen, de werkwijze van de coach en een aantal praktische zaken, zoals locatie, duur en frequentie van de coachingsgesprekken. Indien mogelijk is bij de start ook een derde persoon aanwezig, die de opdrachtgever vertegenwoordigt en de doelstellingen vanuit organisatieperspectief waarborgt.

Daarna vervolgen we dit eerste gesprek met een korte coachingssessie. Zo kunt u direct ervaren of onze manier van werken en de aan u voorgestelde coach aansluiten bij uw wensen en verwachtingen. Is dit het geval, dan zetten wij de coachingsovereenkomst op papier en sturen die samen met een offerte naar u toe.

Bij akkoord gaan we verder met het coachingstraject. Gemiddeld duurt een coachingstraject 5 à 6 gesprekken en ieder gesprek duurt tussen de 1,5 en 2 uur. De doorlooptijd is meestal een half jaar, maar het traject kan op ieder moment gestopt worden (bijvoorbeeld wanneer we eerder de doelstellingen hebben bereikt of wanneer u onvoldoende progressie ervaart). Ieder coachingsgesprek start met het formuleren van concrete doelen en eindigt met acties, die u gaat uitvoeren of uitproberen in de praktijk. Daar komt de coach in het volgende gesprek dan weer op terug. Ook houdt de coach de progressie m.b.t. de overall doelstellingen in de gaten. Indien van toepassing kan er tijdens het traject gebruik worden gemaakt van persoonlijke rapportages, zoals Insights Discovery, 360˚ feedback of andere instrumenten, die uw inzicht in uzelf en uw functioneren kunnen vergroten.

Na afloop evalueren we het traject met dezelfde personen als waarmee we de intake hebben gedaan. Dit gebeurt op basis van de coachingsovereenkomst. De inhoud van de coachingsgesprekken is strikt vertrouwelijk en wordt niet gedeeld met derden.

Hierna

 • Zijn uw persoonlijke doelstellingen behaald, zoals overeengekomen tijdens de intake.
 • Is uw zelfinzicht en zelfvertrouwen gegroeid.
 • Heeft u manieren geleerd om uitdagingen in uw werk constructief op te pakken en te blijven groeien in uw rol als leider.

Geïnteresseerd?

Neem dan zeker contact op met Juul Mulder en vraag om een vrijblijvend gesprek.

+31 6 10 94 65 64
juul.mulder@nextreadypartners.com

Wat klanten zeggen

“Als directeur ben je vaak eenzaam in het nemen van beslissingen of het beoordelen van situaties. De coach hielp me om mijn gedachten te structureren en een strategie te creëren om met een situatie om te gaan. Ook hielp ze me complexere gesprekken met medewerkers voor te bereiden – voorbereiding op het niveau van resultaten en argumenten.”

────

“De tijd nemen om mij te begrijpen – de ui in mijn hoofd af te pellen – ik was onder de indruk van het vermogen van de coach om mijn input samen te vatten en te helpen mijn opties te verkennen, door het stellen van vragen, die mij aan het denken zetten.”

────

“Belangrijk bijkomend resultaat is dat ik me zekerder voel als directeur. Door mijn observaties met de coach te bespreken, leerde ik dat ik kon vertrouwen op mijn ideeën over de ontwikkeling van de organisatie en leerde ik dat ik in staat ben om met lastige situaties om te gaan en deze tot een goed einde (resultaat) te brengen.”

────

“Ik ben onder de indruk van het verschil dat een buitenstaander in mijn organisatie kan maken in slechts 3 sessies.”

Doelgroep

Leiders in organisaties, die verder willen groeien, willen sparren en/of aan enkele persoonlijke ontwikkelpunten willen werken met een externe coach.

Talent development scan

Diensten

Talent development scan

Doel

De strijd om het talent is een strategische voor alle bedrijven. Het juiste talent in huis halen, ontwikkelen en binden is cruciaal om op langere termijn te overleven. Wilt u weten hoe uw organisatie het doet op het vlak van talent development? Heeft u de indruk, dat het potentieel in uw organisatie niet tot wasdom komt of erger nog, vroegtijdig vertrekt? Wilt u weten hoe u het beste uit uw talenten haalt en dit potentieel behoudt voor uw organisatie? Dan is deze scan een goede start.

Dit is het

De talent development scan is een afgebakend traject, waarin wij kijken hoe uw organisatie omgaat met het ontwikkelen van talent. We kijken naar uw visie, leiderschap en commitment. We kijken naar uw mensen, processen, systemen en cijfers. We geven u een helder beeld van de huidige situatie en een advies voor de toekomst, korte en lange termijn.

Zo werkt het

Het traject start met een uitgebreide intake. Wat wilt u bereiken? Welke problemen ervaart u? Welke uitdagingen spelen een belangrijke rol? Welke gemiste kansen ziet u? Welke uitkomsten verwacht u? Wij zullen ook aangeven wat we van u nodig hebben. Daarna volgt een reeks van interviews en het doornemen van processen, systemen en documentatie. Wij bekijken talent development vanuit 4 verschillende invalshoeken:

 1. Ontwikkelnoodzaak – van bovenaf/buitenaf: wat heeft de organisatie nodig, gekoppeld aan de strategie, de ontwikkelingen in de markt en de klantvraag?

 2. Ontwikkelbehoefte – van onderaf: wat willen medewerkers en hun managers zelf?

 3. Instroom: hoe haalt u talent binnen en wat gebeurt er met hen het eerste jaar?

 4. Doorstroom – groei: wat hebben medewerkers en hun managers nodig om verder te komen binnen uw organisatie en hun potentieel tot bloei te laten komen?

Wij rapporteren onze bevindingen niet alleen na afloop maar ook tussentijds, zodat er voldoende draagvlak wordt gecreëerd om met ons advies aan de slag te gaan.

Door deze aanpak

 • Heeft u een helder beeld van de sterkte punten en de verbeterpunten binnen uw organisatie met betrekking tot talent development.
 • Heeft u een advies om het talent in uw organisatie beter te ontwikkelen en te behouden, zowel op strategisch, tactisch, als operationeel niveau.
 • Kunt u dit advies zelfstandig implementeren en/of kunnen wij u daarbij van dienst zijn, mocht u dat willen.

Geïnteresseerd?

Neem dan zeker contact op met Juul Mulder en vraag om een vrijblijvend gesprek.

+31 6 10 94 65 64
juul.mulder@nextreadypartners.com

Wat klanten zeggen

“NRP streeft naar coproductie, waarin ze de organisatie een stap verder helpen, in plaats van een onderdeel of verantwoordelijkheid over te nemen. Kenmerkend zijn de projectmatige aanpak, scherpe analyses, hoge betrokkenheid en helderheid naar de opdrachtgevers toe. Plezierig en leerzaam om mee samen te werken.”

────

“The NRP partner quickly established credibility with senior leaders and all levels of employees. A strong process focus, coupled with high levels of expertise, meant we experienced strong delivery of L&D services. The NRP partner always took time to truly understand the business context and underlying need before designing a proposal. They challenged us rigorously to ensure that targets were realistic and aligned to the needs we had.”

Doelgroep

Leiders, die willen weten hoe ze talent development in hun organisatie kunnen verbeteren.

Leiderschapsontwikkeling

Diensten

Leiderschapsontwikkeling

Doel

Bij grote, complexe projecten en programma’s gebeurt er van alles in uw organisatie. Systemen en structuren veranderen, werkprocessen gaan op de schop en mensen moeten andere manieren van werken aanleren. Als gevolg hiervan merkt u, dat uw eigen mensen onvoldoende ervaring hebben om deze meer complexe projecten of programma’s te managen. En dat leiders in uw organisatie onvoldoende weten, wat er van hen verwacht wordt in deze verandering en daarom hun rol niet kunnen pakken. Dit resulteert in gebrek aan richting en keuzes, weinig draagvlak, onvoldoende voortgang en ontoereikend resultaat. Wij zorgen samen met uw leiders voor meer impact, door hen bewust te maken van hun rol en te leren om leiding te geven aan de verandering.

Dit is het

Leiderschapsontwikkeling is een verzamelterm voor veel verschillende interventies. Bij Next Ready Partners (NRP) ligt onze focus op leiderschap in projecten, programma’s en daar omheen. Wij begeleiden uw mensen ‘on-the-job’, in het programma, of ze volgen een deel van ons curriculum in de NRP-Academy. We nemen hen mee in onze aanpak en -tools. We delen onze kennis en vooral onze praktijkervaring. Dat geldt ook voor de leiders in uw organisatie. We kunnen hen coachen in hun rol als project sponsor, stuurgroeplid, directielid, verandermanager en people manager.

Zo werkt het

Met iedere (project)leider, die zich verder wil ontwikkelen hebben wij een persoonlijk intake, eventueel aangevuld met een 360-graden feedback. Vervolgens worden focusgebieden voor ontwikkeling besproken, meetpunten voor succes en persoonlijke (leer)voorkeuren. Op basis hiervan stellen wij een maatwerktraject voor. In dit maatwerktraject worden zoveel mogelijk de lopende projecten en programma’s in de organisatie meegenomen en de mogelijkheid om ‘on-the-job’ te leren, dan wel het geleerde direct in de praktijk te brengen.
Naast individuele trajecten zijn er ook teamtrajecten mogelijk.

Hierna

 • Hebben de project- en programmaleiders meer inzicht in alle aspecten van programma- en verandermanagement.
 • Hebben de project- en programmaleiders voldoende bagage voor komende programma’s.
 • Hebben leiders in de organisatie meer inzicht in de verschillende rollen en wat die van je vragen bij programmamanagement en organisatieverandering.
 • Zijn leiders beter in het toepassen van de theorie in de praktijk.
 • Heeft de organisatie beter presterende (project)teams.
 • Worden de project- en programmaresultaten geborgd in de organisatie.

Geïnteresseerd?

Neem dan zeker contact op met Juul Mulder en vraag om een vrijblijvend gesprek.

+31 6 10 94 65 64
juul.mulder@nextreadypartners.com

Wat klanten zeggen

“De theorie van de ontwikkelniveaus maakt dat je meer ziet en herkent in de praktijk.”

────

“Ik heb ook meer over mezelf geleerd. Het heeft me veel bewuster gemaakt van mijn manier van leidinggeven.”

────

“De online coachingsessies waren heel nuttig, omdat we echte situaties uit de praktijk konden bespreken.”

────

“De follow-up calls waren heel fijn. Ze maakten de slag van theorie naar praktijk en plaatsten dingen in perspectief.”

────

“De positieve energie en bijdrage van de Next Ready partner maakt een groot verschil.”

Doelgroep

(Project) Leiders met onvoldoende ervaring op het gebied van complexe projecten, programma’s en organisatieverandering.

Situationeel leiderschap

Diensten

Situationeel leiderschap

Doel

Ben je relatief nieuw in de rol van leidinggevende of projectleider en wil je graag handvatten voor het aansturen van je teamleden? Ben je benieuwd wat coachend leiderschap inhoudt en wanneer je kunt delegeren? Vind je het lastig om in te schatten wanneer je wel of niet iemand moet vertellen hoe hij zijn werk moet doen? Wij bieden een zeer praktische workshop met een persoonlijke follow-up.

Dit is het

Situationeel leiderschap is een vorm van leiderschap, waarbij je jouw aanpak ondergeschikt maakt aan de behoeften van je teamleden. M.a.w. je bekijkt, schat in en vraagt wat je teamleden nodig hebben in een bepaalde situatie en past je gedrag daar op aan. Heb je te maken met een taakvolwassen medewerker of iemand die net is begonnen? Betreft het een taak, die iemand heel leuk vindt of ziet die persoon er tegenop? Dit betekent dat je in de ene situatie bijvoorbeeld delegeert en loslaat, terwijl je in een andere situatie juist instrueert en controleert of coacht en overlegt.

Zo werkt het

De workshop Situationeel Leiderschap I, voor beginnende leidinggevenden en projectleiders, bestaat uit twee plenaire sessies of drie online sessies (of een combinatie hiervan), gevolgd door drie coachingsgesprekken. Voorafgaand aan de eerste sessie is er een korte intake en vullen de deelnemers een vragenlijst in. Tussen de sessies en tussen de coachingsgesprekken door zijn er opdrachten om het geleerde in de praktijk te brengen. Onderwerpen die in ieder geval aan bod komen, zijn:

 • Het model van Situationeel Leiderschap, ontwikkelniveaus en leiderschapsstijlen;
 • Jouw eigen voorkeursstijl(en) en de consequenties daarvan;
 • De belangrijkste vaardigheden binnen Situationeel Leiderschap;
 • Het ontwikkelen van medewerkers;
 • Stilstand of terugval bij medewerkers en hoe daarmee om te gaan;
 • Casuïstiek uit jouw dagelijkse praktijk.

Hierna

 • Kun jij de behoeften van je teamleden beter inschatten;
 • Ben je in staat je leiderschapsstijl daarop aan te passen;
 • Heb je inzicht in je eigen voorkeurstijl(en) en bijbehorende valkuilen;
 • Kun je beter instrueren, begeleiden, coachen en delegeren;
 • Kun je jouw teamleden helpen met hun ontwikkeling;
 • Neem je meer tijd voor expliciete reflectie op je eigen gedrag;
 • Heeft de organisatie meer mensgerichte (project)managers, die oog hebben voor de behoeften van hun teamleden en hun gedrag daarop kunnen aanpassen.

Geïnteresseerd?

Neem dan zeker contact op met Juul Mulder en vraag om een vrijblijvend gesprek.

+31 6 10 94 65 64
juul.mulder@nextreadypartners.com

Wat klanten zeggen

“De theorie van de ontwikkelniveaus maakt dat je meer ziet en herkent in de praktijk.”

────

“Ik heb ook meer over mezelf geleerd. Het heeft me veel bewuster gemaakt van mijn manier van leidinggeven.”

────

“De online coachingsessies waren heel nuttig, omdat we echte situaties uit de praktijk konden bespreken.”

────

“De follow-up calls waren heel fijn. Ze maakten de slag van theorie naar praktijk en plaatsten dingen in perspectief.”

────

“De positieve energie en bijdrage van de Next Ready partner maakt een groot verschil.”

Doelgroep

Beginnende leidinggevenden of projectleiders, die zichzelf willen verbeteren in het aansturen, coachen en (verder) ontwikkelen van hun teamleden.

Duo coaching

Diensten

Duo coaching

Doel

Wil jij verder groeien in je rol als people manager of projectmanager? Besef je: wat me heeft gebracht waar ik nu ben, brengt me niet waar ik wil zijn? Ben je op zoek naar andere aanpakken en denkwijzen om je mogelijkheden te vergroten? En wil je leren van en met een collega? Dan is dit traject op je lijf geschreven.

Dit is het

Duo-coaching is een vorm van coaching, waarbij jij samen met een collega manager (van je eigen of een ander bedrijf) en onze coach je verdere ontwikkeling in gang zet. Duo-coaching is zeer effectief, omdat jij met je collega manager de opvolging in de praktijk vormgeeft. Dat is de sleutel voor effectieve en structurele verandering.

Zo werkt het

Duo-coaching vindt dus plaats in drietallen: twee (project)managers en onze coach. Het eerste gesprek is een intake waarin we spreken over verwachtingen, doelen, onderling vertrouwen en de manier van werken. Als alle partijen na de intake verder willen, wordt deze opgevolgd met concrete afspraken over de coachvraag, de frequentie van de gesprekken en de follow-up. Uitgangspunt bij ieder coachings-gesprek is een praktijkcasus van een deelnemer. Deze casuïstiek wordt besproken, bevraagd, van meerdere kanten bekeken en geanalyseerd. Tips en complimenten worden gedeeld en waar nodig aangevuld met een theoretisch kader (presentaties, hand-outs, inspiratiebronnen). De besproken casuïstiek wordt afgesloten met één of meerdere vervolgstappen. Als na enige tijd blijkt, dat de ingebrachte casuïstiek onvoldoende is om aan de coachvraag te voldoen, dan draait onze coach de rollen om en geeft de deelnemers concrete opdrachten mee om de afgesproken resultaten toch te bereiken. Een gemiddeld traject bestaat uit 6 sessies van 1,5 uur, maar dit is afhankelijk van de coachvraag. Onze coach evalueert regelmatig met de deelnemers. Eerder stoppen of verlengen is altijd mogelijk.

Hierna

 • Kun jij je beter verplaatsen in anderen;
 • Kun je meerdere denkwijzen begrijpen en inzetten om een oplossing te bepalen voor problemen en uitdagingen;
 • Ben je in staat om een andere aanpak in de praktijk toe te passen;
  Neem je meer tijd voor expliciete reflectie;
 • Maken jullie elkaar in het dagelijkse werk echt beter en
 • Heeft de organisatie meer mensgerichte (project)managers, die hun functioneren zelf evalueren, aanpassen en met elkaar tot betere prestaties komen.

Geïnteresseerd?

Neem dan zeker contact op met Juul Mulder en vraag om een vrijblijvend gesprek.

+31 6 10 94 65 64
juul.mulder@nextreadypartners.com

Wat klanten zeggen

“Een cadeautje! 1,5 uur de tijd om even stil te staan en na te denken over casuïstiek uit de praktijk, je eigen aanpak en die van een ander.”
────
“Ik heb haar steviger zien worden, met meer lef en zelfverzekerdheid.”
────
“Duo-coaching heeft het onderling vertrouwen vergroot en de samenwerking verbeterd.”
────
“De coach is confronterend, empathisch en luistert goed, maar pakt je ook vast en laat je niet gaan, tot er een volgende stap is bedacht.”
────
“Een veilige omgeving om (moeilijke) dingen zonder schroom te bespreken. En de coach creëert die open, veilige en pragmatische setting.”

Doelgroep

Twee (project)managers die van elkaar willen leren, die elkaar vertrouwen en die op een vergelijkbaar niveau werken in dezelfde organisatie of branche.