Leadership development

Services

Leadership development

Doel

Bij grote, complexe projecten en programma’s gebeurt er van alles in uw organisatie. Systemen en structuren veranderen, werkprocessen gaan op de schop en mensen moeten andere manieren van werken aanleren. Als gevolg hiervan merkt u, dat uw eigen mensen onvoldoende ervaring hebben om deze meer complexe projecten of programma’s te managen. En dat leiders in uw organisatie onvoldoende weten, wat er van hen verwacht wordt in deze verandering en daarom hun rol niet kunnen pakken. Dit resulteert in gebrek aan richting en keuzes, weinig draagvlak, onvoldoende voortgang en ontoereikend resultaat. Wij zorgen samen met uw leiders voor meer impact, door hen bewust te maken van hun rol en te leren om leiding te geven aan de verandering.

Dit is het

Leiderschapsontwikkeling is een verzamelterm voor veel verschillende interventies. Bij Next Ready Partners (NRP) ligt onze focus op leiderschap in projecten, programma’s en daar omheen. Wij begeleiden uw mensen ‘on-the-job’, in het programma, of ze volgen een deel van ons curriculum in de NRP-Academy. We nemen hen mee in onze aanpak en -tools. We delen onze kennis en vooral onze praktijkervaring. Dat geldt ook voor de leiders in uw organisatie. We kunnen hen coachen in hun rol als project sponsor, stuurgroeplid, directielid, verandermanager en people manager.

Zo werkt het

Met iedere (project)leider, die zich verder wil ontwikkelen hebben wij een persoonlijk intake, eventueel aangevuld met een 360-graden feedback. Vervolgens worden focusgebieden voor ontwikkeling besproken, meetpunten voor succes en persoonlijke (leer)voorkeuren. Op basis hiervan stellen wij een maatwerktraject voor. In dit maatwerktraject worden zoveel mogelijk de lopende projecten en programma’s in de organisatie meegenomen en de mogelijkheid om ‘on-the-job’ te leren, dan wel het geleerde direct in de praktijk te brengen.
Naast individuele trajecten zijn er ook teamtrajecten mogelijk.

Hierna

 • Hebben de project- en programmaleiders meer inzicht in alle aspecten van programma- en verandermanagement.
 • Hebben de project- en programmaleiders voldoende bagage voor komende programma’s.
 • Hebben leiders in de organisatie meer inzicht in de verschillende rollen en wat die van je vragen bij programmamanagement en organisatieverandering.
 • Zijn leiders beter in het toepassen van de theorie in de praktijk.
 • Heeft de organisatie beter presterende (project)teams.
 • Worden de project- en programmaresultaten geborgd in de organisatie.

Geïnteresseerd?

Neem dan zeker contact op met Juul Mulder en vraag om een vrijblijvend gesprek.

+31 6 10 94 65 64
juul.mulder@nextreadypartners.com

Wat klanten zeggen

“De theorie van de ontwikkelniveaus maakt dat je meer ziet en herkent in de praktijk.”

────

“Ik heb ook meer over mezelf geleerd. Het heeft me veel bewuster gemaakt van mijn manier van leidinggeven.”

────

“De online coachingsessies waren heel nuttig, omdat we echte situaties uit de praktijk konden bespreken.”

────

“De follow-up calls waren heel fijn. Ze maakten de slag van theorie naar praktijk en plaatsten dingen in perspectief.”

────

“De positieve energie en bijdrage van de Next Ready partner maakt een groot verschil.”

Doelgroep

(Project) Leiders met onvoldoende ervaring op het gebied van complexe projecten, programma’s en organisatieverandering.

Executive coaching

Services

Executive coaching

Doel

Bent u een leider in een organisatie en wilt u zich verder ontwikkelen, maar weet u niet hoe? Loopt u tegen zaken aan, die u niet goed kunt bespreken met uw collega’s, maar waar u wel iets mee moet? Zou u hulp kunnen gebruiken bij het structureren van uw gedachten, maar heeft u niemand in uw directe omgeving, die daar geschikt voor is?
Soms is het ‘lonely at the top’ en dat maakt het lastig om te sparren, te praten over onzekerheden of om hulp te vragen bij uw persoonlijke groei en ontwikkeling als leider in een organisatie. In dat geval is executive coaching iets voor u.

Dit is het

Executive coaching is een vorm van één-op-één coaching voor leiders in organisaties. Executive coaching is erop gericht deze leider te helpen leren op een manier, die hem of haar in staat stelt daarna te blijven groeien. Het is gebaseerd op vragen stellen in plaats van vertellen, op het uitlokken van gedachten in plaats van het geven van advies en op het verantwoordelijk houden van een persoon voor zijn of haar eigen doelen. De coach helpt u gestructureerd te reflecteren, inzichten te verkrijgen, opties te onderzoeken, risico’s af te wegen, competenties te ontwikkelen, actie te ondernemen en te evalueren. Hierbij maakt de coach gebruik van uw sterke punten, kennis, ervaring, intuïtie, netwerk en creativiteit.

Zo werkt het

We beginnen met een persoonlijke kennismaking en intake. Hierin bespreken we de coachingsfocus en -doelen, de werkwijze van de coach en een aantal praktische zaken, zoals locatie, duur en frequentie van de coachingsgesprekken. Indien mogelijk is bij de start ook een derde persoon aanwezig, die de opdrachtgever vertegenwoordigt en de doelstellingen vanuit organisatieperspectief waarborgt.

Daarna vervolgen we dit eerste gesprek met een korte coachingssessie. Zo kunt u direct ervaren of onze manier van werken en de aan u voorgestelde coach aansluiten bij uw wensen en verwachtingen. Is dit het geval, dan zetten wij de coachingsovereenkomst op papier en sturen die samen met een offerte naar u toe.

Bij akkoord gaan we verder met het coachingstraject. Gemiddeld duurt een coachingstraject 5 à 6 gesprekken en ieder gesprek duurt tussen de 1,5 en 2 uur. De doorlooptijd is meestal een half jaar, maar het traject kan op ieder moment gestopt worden (bijvoorbeeld wanneer we eerder de doelstellingen hebben bereikt of wanneer u onvoldoende progressie ervaart). Ieder coachingsgesprek start met het formuleren van concrete doelen en eindigt met acties, die u gaat uitvoeren of uitproberen in de praktijk. Daar komt de coach in het volgende gesprek dan weer op terug. Ook houdt de coach de progressie m.b.t. de overall doelstellingen in de gaten. Indien van toepassing kan er tijdens het traject gebruik worden gemaakt van persoonlijke rapportages, zoals Insights Discovery, 360˚ feedback of andere instrumenten, die uw inzicht in uzelf en uw functioneren kunnen vergroten.

Na afloop evalueren we het traject met dezelfde personen als waarmee we de intake hebben gedaan. Dit gebeurt op basis van de coachingsovereenkomst. De inhoud van de coachingsgesprekken is strikt vertrouwelijk en wordt niet gedeeld met derden.

Hierna

 • Zijn uw persoonlijke doelstellingen behaald, zoals overeengekomen tijdens de intake.
 • Is uw zelfinzicht en zelfvertrouwen gegroeid.
 • Heeft u manieren geleerd om uitdagingen in uw werk constructief op te pakken en te blijven groeien in uw rol als leider.

Geïnteresseerd?

Neem dan zeker contact op met Juul Mulder en vraag om een vrijblijvend gesprek.

+31 6 10 94 65 64
juul.mulder@nextreadypartners.com

Wat klanten zeggen

“Als directeur ben je vaak eenzaam in het nemen van beslissingen of het beoordelen van situaties. De coach hielp me om mijn gedachten te structureren en een strategie te creëren om met een situatie om te gaan. Ook hielp ze me complexere gesprekken met medewerkers voor te bereiden – voorbereiding op het niveau van resultaten en argumenten.”

────

“De tijd nemen om mij te begrijpen – de ui in mijn hoofd af te pellen – ik was onder de indruk van het vermogen van de coach om mijn input samen te vatten en te helpen mijn opties te verkennen, door het stellen van vragen, die mij aan het denken zetten.”

────

“Belangrijk bijkomend resultaat is dat ik me zekerder voel als directeur. Door mijn observaties met de coach te bespreken, leerde ik dat ik kon vertrouwen op mijn ideeën over de ontwikkeling van de organisatie en leerde ik dat ik in staat ben om met lastige situaties om te gaan en deze tot een goed einde (resultaat) te brengen.”

────

“Ik ben onder de indruk van het verschil dat een buitenstaander in mijn organisatie kan maken in slechts 3 sessies.”

Doelgroep

Leiders in organisaties, die verder willen groeien, willen sparren en/of aan enkele persoonlijke ontwikkelpunten willen werken met een externe coach.

Talent Development Scan

Services

Talent Development Scan

Purpose

The battle for talent is a strategic one for all companies. Recruiting, developing and retaining the right talent is crucial for long-term survival. Do you want to know how your organisation is doing in terms of talent development? Do you have the impression that the potential in your organisation is not growing or, worse, is leaving prematurely? Do you want to know how to get the best out of your talents and retain this potential for your organisation? Then this scan is a good start.

This is it

The talent development scan is a structured process, in which we look at how your organisation deals with developing talent. We look at your vision, leadership and commitment. We look at your people, processes, systems and figures. We give you a clear picture of the current situation and advice for the future, short and long term.

This is how it works

The process starts with an extensive intake. What do you want to achieve? What problems are you experiencing? What challenges play an important role? What missed opportunities do you see? What outcomes do you expect? We will also indicate what we need from you. This is followed by a series of interviews and review of processes, systems and documentation. We look at talent development from 4 different angles:

1.    Development need – from the top down/outside:
what does the organisation need, linked to the strategy, the trends in the market and the customer demand?

2.    Development demand – from the bottom up:
what do employees and their managers ask for?

3.    Induction:
how do you recruit talent and what happens to them in the first year?

4.    Growth:
what do employees and their managers need in order to advance within your organisation and allow their potential to flourish?

We report our findings not only afterwards, but also in the interim, so that sufficient support is created to start implementing with our advice.

As a result of this scan

 • You have a clear picture of the strengths and areas for improvement within your organisation with regard to talent development.
 • You have advice on how to better develop and retain the talent in your organisation, at strategic, tactical and operational level.
 • You can implement this advice independently and/or we can be of assistance, should you wish to have us involved.

Interested?

Then be sure to contact Juul Mulder and ask for an informal conversation.

+31 6 10 94 65 64
juul.mulder@nextreadypartners.com

What our clients tell us

“NRP strives for co-production, in which they help the organisation a step further, rather than taking over a part or responsibility. Characteristic features are the project-based approach, sharp analyses, high level of involvement and clarity towards the client. Pleasant and instructive to work with.”

────

“The NRP partner quickly established credibility with senior leaders and all levels of employees. A strong process focus, coupled with high levels of expertise, meant we experienced strong delivery of L&D services. The NRP partner always took time to truly understand the business context and underlying need before designing a proposal. They challenged us rigorously to ensure that targets were realistic and aligned to the needs we had.”

────

Target audience

Leaders, who want to know how to improve talent development in their organisation.

Situational leadership

Services

Situational leadership

Purpose

Are you relatively new to the role of manager or project leader and would you like to have more guidance in managing your team members? Are you curious what coaching leadership entails and when you can delegate? Do you find it difficult to judge when you should or should not tell someone how to do his/her work? We offer a very practical workshop with personal follow-up calls.

This is it

Situational leadership is a form of leadership in which you make your leadership style and approach subordinate to the needs of your team members. In other words, you observe, estimate and ask what your team members need in a certain situation and adjust your behaviour accordingly. Are you dealing with an employee who masters the task at hand or someone who has just started? Is it a task that someone really enjoys doing or is that person a bit reluctant? This means that in one situation you might delegate and let go, while in another you coach, or you direct and monitor closely.

This is how it works

The Situational Leadership I workshop, for new managers and project leaders, consists of two plenary sessions or three online sessions (or a combination of both), followed by three coaching sessions. Before the first session, there is a short intake and the participants fill in a questionnaire. In between the plenary sessions and coaching sessions there are assignments to put your learning into practice. Topics that will be discussed and practiced, are (amongst others):

 • The Situational Leadership model, development levels and leadership styles;
 • Your own preferred style(s) and their consequences;
 • The most important skills you need for Situational Leadership;
 • How to develop employees;
 • Stagnation or regression in personal development and how to deal with this;
 • Case studies from your daily practice.

As a result of this scan

 • You can better assess the needs of your team members;
 • You are able to adjust your leadership style accordingly;
 • You have insight into your own preferred style(s) and associated pitfalls;
 • You can direct, coach, support and delegate more effectively;
 • You can help your team members with their personal development;
 • You take more time for explicit reflection on your own behaviour;
 • The organisation has more people-oriented (project) managers, who are attentive to the needs of their team members and can adapt their behaviour accordingly.

Interested?

Then be sure to contact Juul Mulder and ask for an informal conversation.

+31 6 10 94 65 64
juul.mulder@nextreadypartners.com

What our clients tell us

“The theory of development levels makes you see and recognise more in the field.”

────

“I have also learned more about myself. It has made me much more aware of my leadership style.”

────

“The online coaching sessions were very useful, as we could discuss real-life situations.”

────

“The follow-up calls were very nice. They made the transition from theory to practice easier and put things into perspective.”

────

“The positive energy and contribution of the Next Ready partner makes a big difference.”

Target audience

New managers or project leaders who want to improve themselves in managing, coaching and (further) developing their team members.

Duo coaching

Services

Duo coaching

Purpose

Do you want to grow further in your role as people manager or project manager? Do you wonder, what got you where you are now, does that get you where you want to be? Are you looking for new approaches and ways of thinking to increase your options? And do you want to learn from and with a colleague? Then duo coaching is made for you.

This is it

Duo coaching is a form of coaching in which you, together with a peer manager (from your own or another organisation) and our coach, initiate your further development. Duo coaching is very effective, because you enact the follow-up actions as part of your day to day work. That is the key to effective and structural change.

This is how it works

Duo coaching takes place in threes: two peer managers and our coach. The first meeting is all about contracting in which we discuss expectations, goals, mutual trust and the way of working. If all parties want to continue, we come to more specific agreements about the goals, the frequency of the sessions and the follow-up. The starting point for every coaching session is a real-life case or issue of one of the participants. These issues are discussed, questioned, viewed from multiple angles and analysed. Tips and positives are shared and, where necessary, supplemented with a theoretical framework (presentations, handouts, sources of inspiration). The discussions always conclude with one or more next steps. If, after some time, it turns out that this way of working is insufficient to meet the coaching goals, our coach reverses the roles and gives the participants concrete tasks in order to achieve the agreed results. On average we do 6 sessions of 1.5 hours, but this depends hugely on the coaching questions and expected results. Our coach regularly evaluates with the participants. It is always possible to stop earlier or renew the contract.

As a result of these duo coaching sessions

 • You are able to put yourself in the position of others;
 • You understand and use multiple ways of thinking to determine solutions to problems and challenges;
 • You are able to apply different approaches;
 • You take more time for explicit reflection;
 • You really make each other better in your daily work and
 • Your organisation has more people-oriented managers who evaluate and adjust their performance themselves and achieve better results together.

Interested?

Then be sure to contact Juul Mulder and ask for an informal conversation.

+31 6 10 94 65 64
juul.mulder@nextreadypartners.com

What our clients tell us

“A gift! 1.5 hours to stop and think about real-life cases, your own approach and that of someone else.”

────

“I’ve seen her grow stronger, with more guts and confidence.”

────

“Duo coaching has increased mutual trust and improved collaboration.”

────

“The coach is challenging, empathetic and listens well, but also grabs you and does not let you go, until the next step is figured out.”

────

“A safe environment to discuss (difficult) things without hesitation. And the coach creates that open, safe and pragmatic setting.”

Target audience

 Two peer managers who want to learn from each other, who trust each other and who work at a comparable level in the same organisation or industry.